ఒప్పుల కుప్పా

10:30 AM Posted In , Edit This 2 Comments »ఒప్పుల కుప్పా ఒయ్యారి భామా


మినపా పప్పు మెంతీ పిండి


తాటీ బెల్లం తవ్వెడు నెయ్యి


గుప్పెడు తింటే కులుకులాడి


నడుమూ గట్టె నామాటే చిట్టీ


దూ దూ పుల్ల దూరాయ్ పుల్ల


చూడాకుండా జాడా తీయ్యి


దాగుడు మూతా దండాకోర్


పిల్లీ వచ్చే ఎలకా భద్రం - ఎక్కడి దొంగలక్కడే గప్ చుప్