ఒప్పుల కుప్పా

10:30 AM Posted In , Edit This 2 Comments »ఒప్పుల కుప్పా ఒయ్యారి భామా


మినపా పప్పు మెంతీ పిండి


తాటీ బెల్లం తవ్వెడు నెయ్యి


గుప్పెడు తింటే కులుకులాడి


నడుమూ గట్టె నామాటే చిట్టీ


దూ దూ పుల్ల దూరాయ్ పుల్ల


చూడాకుండా జాడా తీయ్యి


దాగుడు మూతా దండాకోర్


పిల్లీ వచ్చే ఎలకా భద్రం - ఎక్కడి దొంగలక్కడే గప్ చుప్

బుర్రు పిట్ట బుర్రు పిట్ట

10:37 AM Edit This 0 Comments »బుర్రు పిట్ట బుర్రు పిట్ట తుర్రు మన్నది


పడమటింటి కాపురం చెయ్యనన్నది


అత్త తెచ్చిన కొత్త చీర కట్టనన్నది


మామ తెచ్చిన మల్లె పూలు ముడవనన్నది


మగనిచేత మొట్టి కాయ తింటనన్నది.

బుజ్జిమేక

11:42 AM Posted In , Edit This 0 Comments »

బుజ్జిమేక బుజ్జిమేక ఏడకెల్తివి ?
రాజుగారి తోటలోన మేతకెల్తిని.

రాజుగారి తోటలోన ఏమి చూస్తివి ?
రాణి గారి పూల చెట్ల సొగసు చూస్తిని

పూల చెట్లు చూసి నీవు ఊరుకొంటివా ?
నోరూరగ పూల చెట్లు మేసి వస్తిని.

మేసి వస్తె నిన్ను భటులు ఏమి చేసిరి ?
భటులు వచ్చి నా కాళ్ళు విరగకొట్టిరి.

కాలు విరిగి నీవు ఊరుకొంటివా ?
మందుకోసం డాక్టరుగారింటికెల్తిని.

మందు ఇచ్హిన డాక్టరుకు ఏమి ఇస్తివి ?
చిక్కనైన తెల్లపాలు ఇచ్చి వస్తిని.

డాక్టరుకు పాలిచ్చి ఇంటి వద్ద ఏమిస్తావు ?
గడ్డి తినక ఒక పూట పస్తులుండి తీరుస్తా.

పస్తులుండి నీకు నీరసం రాదా ?
పాడు పనులు చేయనింక బుద్దివచ్చెనాకు

చిన్నారి పాట

5:14 PM Posted In , Edit This 0 Comments »


పాడుబడిన కోట - కోట వెనుక పేట
పేట వరకు బాట - బాట పక్కన తోట
తోటలోన మోట - మోట కోసం రాట
రాట తిరుగు చోట - రాగాల పాట
పాట పాడు నోట - పంచదార ఊట
అందుకే పూట పూట - వినిపించు పాట
చిన్నారి నోట - కొత్త పాట.

రింగురింగు బిళ్ళ

5:18 PM Posted In , Edit This 0 Comments »రింగురింగు బిళ్ళ - రూపాయి దండ

దండ కాదురా - తామర మొగ్గ

మొగ్గ కాదురా - మోదుగ నీడ

నీడ కాదురా - నిమ్మల బావి

బావి కాదురా - బచ్హలి కూర

కూర కాదురా - కుమ్మరి మెట్టు

మెట్టు కాదురా - మేదర సిబ్బి

సిబ్బి కాదురా - చీపురు కట్ట

కట్ట కాదురా - కావడి బద్ద

బద్ద కాదురా - బారెడు మీసం

మీసం కాదురా మిరియాల పొడుం

పొడుంకాదురా - పోతురాజు.

రంగులు

2:05 PM Posted In , Edit This 0 Comments »చందమామ తెలుపు - సన్నజాజి తెలుపు
మల్లెపువ్వు తెలుపు - మంచి మనసు తెలుపు


మందారం ఎరుపు - సిందూరం ఎరుపు

మంకెన పువ్వు ఎరుపు - మంచి మంట ఎరుపు


జీడి గింజ నలుపు - కట్టె బొగ్గు నలుపు

కారు చీకటి నలుపు - కాకమ్మ నలుపు


చామంతి పసుపు - పూబంతి పసుపు

బంగారం పసుపు - గన్నేరు పసుపు


సన్నజాజి తెలుపు

చామంతి పసుపు

మందారం ఎరుపు

కోకిలమ్మ నలుపు...

వెలుగు

1:55 PM Posted In , Edit This 0 Comments »

గోరంత దీపము కొండంత వెలుగు

మా ఇంటి పాపాయి మాకంటి వెలుగు

వెచ్చని సూరీడు పగలంత వెలుగు

చల్లని చంద్రుడు రాత్రంత వెలుగు

ముత్యమంత పసుపు ముఖమంత వెలుగు

ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత వెలుగు

గురువు మాట వింటే గుణమంత వెలుగు

మంచి చదువులు నీకు భవిషత్తు వెలుగు"

కాళ్ళ గజ్జ - కంకాలమ్మ

12:54 PM Posted In , Edit This 1 Comment »

కాళ్ళ గజ్జ - కంకాలమ్మ
వేగు చుక్క - వెలగ మొగ్గ
మొగ్గగాదు - మోదుగ నీరు
నీరు కాదు - నిమ్మలవాయ
వాయకాదు - వాయింట కూర
కూర కాదు - గుమ్మడి పండు
పండు కాదు - పాపడ మీసం
మీసం కాదు - మిరియాల పోతు
పోతుకాదు - బొమ్మల శెట్టి
శెట్టి కాదు - శామ మన్ను
మన్ను కాదు - మంచి గంధపు చెక్క
లింగు లిటుకు - పందెమాల పటుకు
కాలు పండినట్లు - కడకు దీసి పెట్టు.