రంగులు

2:05 PM Posted In , Edit This 0 Comments »చందమామ తెలుపు - సన్నజాజి తెలుపు
మల్లెపువ్వు తెలుపు - మంచి మనసు తెలుపు


మందారం ఎరుపు - సిందూరం ఎరుపు

మంకెన పువ్వు ఎరుపు - మంచి మంట ఎరుపు


జీడి గింజ నలుపు - కట్టె బొగ్గు నలుపు

కారు చీకటి నలుపు - కాకమ్మ నలుపు


చామంతి పసుపు - పూబంతి పసుపు

బంగారం పసుపు - గన్నేరు పసుపు


సన్నజాజి తెలుపు

చామంతి పసుపు

మందారం ఎరుపు

కోకిలమ్మ నలుపు...

0 comments: