రింగురింగు బిళ్ళ

5:18 PM Posted In , Edit This 0 Comments »రింగురింగు బిళ్ళ - రూపాయి దండ

దండ కాదురా - తామర మొగ్గ

మొగ్గ కాదురా - మోదుగ నీడ

నీడ కాదురా - నిమ్మల బావి

బావి కాదురా - బచ్హలి కూర

కూర కాదురా - కుమ్మరి మెట్టు

మెట్టు కాదురా - మేదర సిబ్బి

సిబ్బి కాదురా - చీపురు కట్ట

కట్ట కాదురా - కావడి బద్ద

బద్ద కాదురా - బారెడు మీసం

మీసం కాదురా మిరియాల పొడుం

పొడుంకాదురా - పోతురాజు.

0 comments: