చిన్నారి పాట

5:14 PM Posted In , Edit This 0 Comments »


పాడుబడిన కోట - కోట వెనుక పేట
పేట వరకు బాట - బాట పక్కన తోట
తోటలోన మోట - మోట కోసం రాట
రాట తిరుగు చోట - రాగాల పాట
పాట పాడు నోట - పంచదార ఊట
అందుకే పూట పూట - వినిపించు పాట
చిన్నారి నోట - కొత్త పాట.

0 comments: