కాళ్ళ గజ్జ - కంకాలమ్మ

12:54 PM Posted In , Edit This 1 Comment »

కాళ్ళ గజ్జ - కంకాలమ్మ
వేగు చుక్క - వెలగ మొగ్గ
మొగ్గగాదు - మోదుగ నీరు
నీరు కాదు - నిమ్మలవాయ
వాయకాదు - వాయింట కూర
కూర కాదు - గుమ్మడి పండు
పండు కాదు - పాపడ మీసం
మీసం కాదు - మిరియాల పోతు
పోతుకాదు - బొమ్మల శెట్టి
శెట్టి కాదు - శామ మన్ను
మన్ను కాదు - మంచి గంధపు చెక్క
లింగు లిటుకు - పందెమాల పటుకు
కాలు పండినట్లు - కడకు దీసి పెట్టు.

1 comments:

విహారి(KBL) said...

Manchi rhymes collection start chesaru.all the best.