వెలుగు

1:55 PM Posted In , Edit This 0 Comments »

గోరంత దీపము కొండంత వెలుగు

మా ఇంటి పాపాయి మాకంటి వెలుగు

వెచ్చని సూరీడు పగలంత వెలుగు

చల్లని చంద్రుడు రాత్రంత వెలుగు

ముత్యమంత పసుపు ముఖమంత వెలుగు

ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత వెలుగు

గురువు మాట వింటే గుణమంత వెలుగు

మంచి చదువులు నీకు భవిషత్తు వెలుగు"

0 comments: