కాకి - కడవ

5:31 PM Posted In , Edit This 0 Comments »


కడవ మీద కాకమ్మ
కడవ అడుగున నీళ్ళమ్మా
కడవ ప్రక్కనా రాళ్ళమ్మా
చిన్న చిన్న గులకరాళ్ళమ్మా
ఒకటీ ఒకటీ వెయ్యమ్మా
కడవ అడుగుకి రాళ్ళమ్మా
కడవ నిండుతూ ఉందమ్మా
పై పైకొచ్చే నీళ్ళమ్మా
దాహం తీరగ తాగమ్మా
రివ్వున ఎగిరి పోవమ్మా.

0 comments: