చిన్నారి

12:55 PM Edit This 0 Comments »


చిన్నారి మా పాప శ్రీముఖము చూసి.
సిగ్గుపడి జాబిల్లి పొడువగా వెరచు.

పందిట్లొ అమ్మాయి పాకుతూ ఉంటే.
పనసపండని జనులు పరుగులెత్తేరు.

దొడ్లోను అమ్మాయి దొర్లాడుతుంటేను.
దోసపండని జనులు దోసిలొగ్గేరు.

నీలాలు కెంపులు నిలువు వజ్రాలు.
నిత్యమూ అమ్మాయి నీళ్ళాడుచోట.

పగడాలు రత్నాలు పారిజాతాలు.
పడలి మా అమ్మాయి పనిచేయుచోట.

చూడగా ముద్దమ్మ పాడగా ముద్దు.
అందరికి మా అమ్మి అల్లారు ముద్దు.
0 comments: