చందమామ

5:57 PM Edit This 0 Comments »చందమామ రావే - జాబిల్లి రావే
బండిమీద రావే - బంతి పూలు తేవే
పల్లకిలో రావే - పంచదార తేవే
సైకిలక్కి రావే - చాకిలెట్లు తేవే
పడవమీద రావే - పట్టుతేనె తేవే
మారుతిలో రావే - మంచి బుక్సు తేవే
పెందలాడరావే - పాలు పెరుగు తేవే
మంచి మనసుతో రావే - ముద్దులిచ్చి పోవే
అన్నియును తేవే - మా అబ్బయి/అమ్మాయికీయవే

0 comments: