పసిడి పలుకులు.

1:39 PM Edit This 1 Comment »

1 comments:

Ramya said...

వావ్ ,ఎవరురాసారు.
బొమ్మ మీరేనా? చాలా బాగుంది.