ఎందుకురా ?

6:41 PM Posted In , Edit This 0 Comments »


ఎండలు కాసేదెందుకురా ?

మబ్బులు పట్టేటందుకురా.

మబ్బులు పట్టేదెందుకురా ?

వానలు కురిసేటందుకురా.

వానలు కురిసేదెందుకురా ?

చెరువులు నిండేటందుకురా.

చెరువులు నిండేదెందుకురా ?

పంటలు పండేటందుకురా.

పంటలు పండేదెందుకురా ?

ప్రజలు బ్రతికేటందుకురా.
ప్రజలు బ్రతికేదెందుకురా ?

దేవుని కొలిచేటందుకురా.

దేవుని కొలిచేదెందుకురా ?

ముక్తిని పొందేటందుకుర.

0 comments: