చిలకమ్మ పెండ్లి.

5:08 PM Edit This 0 Comments »


చిలకమ్మ పెండ్లి అని - చెలెకత్తెలందరూ-
చెట్లు సింగారించి - చేరి కూర్చున్నారు-
పందిట పిచ్చుకలు - సందడి చేయగ-
కాకుల మూకలు - బాకాలూదగ-
కప్పలు బెక బెక - డప్పులు కొట్టగ-
కొక్కొరోకోయని - కోడి కూయగా-
ఝుమ్మని తుమ్మెద - తంబుర మీటగ-
కుహు కుహుయని కోయిల పాడగా-
పిల్ల తెమ్మెరలు - వేణువులూదగ-
నెమలి సొగసుగా - నాట్యం చేయగ-
సాలీడిచ్చిన చాపు కట్టుకొని-
పెండ్లి కుమారుడు బింకము చూపగ-
మల్లె మాలతి - మాదవీ లతలు-
పెండ్లి కుమారును - పెండ్లి కుమార్తెను-
దీవిస్తూ తమ పువ్వులు రాల్చగ-
మైనా గోరింక మంత్రము చదివెను-
చిలకమ్మ మగడంత - చిరునవ్వు నవ్వుతు-
చిలకమ్మ మెడకట్టె - చింతాకు పుస్తె.

0 comments: