చుట్టాల సురభి

6:36 PM Posted In , Edit This 0 Comments »

చుట్టాల సురభి - బొటన వ్రేలు

కొండేల కొరవి - చూపుడు వ్రేలు

పుట్టు సన్యాసి - మధ్య వ్రేలు

ఉంగరాల భోగి - ఉంగరపు వ్రేలు

పెళ్ళికి పెద్ద - చిటికెన వ్రేలు

తిందాం తిందాం ఒక వేలూ -
ఎట్లా తిందాం ఒక వేలూ -
అప్పుచేసి తిందాం ఒక వేలూ -
అప్పెట్టా తీరుతుంది ఒక వేలూ -
ఉన్నాడు కదా ఒక వేలూ -
పొట్టివాడు గట్టి వాడు బొటనవేలు.

0 comments: