అ ఆ లు దిద్దుదాము

6:06 PM Edit This 0 Comments »


అ ఆ లు దిద్దుదాము - అమ్మమాట విందాము
ఇ ఈ లు చదువుదాము-ఈశ్వరుని కొలుద్దాము
ఉ ఊ లు దిద్దుదాము - ఉడుతలను చూద్దాము
ఎ ఏ ఐ అంటూ - అందరనూ పిలుద్దాము
ఒ ఓ ఔ అంటూ - ఓనమాలు దిద్దుదాము
అం అః అంటూ - అందరమూ ఆడుదాము


గురువుగారు చెప్పిన పాఠాలు విందాము
మామగారు చెప్పిన మంచి పనులు చేద్దాము
తాతగారు చెప్పిన నీతి కధలు విందాము
అందరం కలుద్దాం ఆనందంగా ఉందాం.

0 comments: